Huviringid

Tallinna Nõmme Huvikooli viiuliõppes saavad õppida 5-19 aastased lapsed.
Viiuliõpe rikastab iga lapse vaimset arengut ja avardab tema fantaasiarikast sisemaailma, sellega valmistades noort inimest tulevaseks kunsti nautivaks publikuks.
Eesmärgiks on instrumendiõppe kaudu kaasa aidata isiksuste kujunemisele, kes mõtlevad loovalt aktiivse muusikalise tegevuse kaudu ja oskavad oma tegevust eesmärgistada ja hinnata.
Õpilastel võimalus esineda kontsertidel Tallinna erinevates kontserdisaalides.

1. Muusikalise eelhariduse omandamine, arvestades õpilase individuaalseid võimeid, eripära, arengut ja aktiivsust.
2. Viiulimängu põhioskuste omandamine.
3. Muusikahuvi tekitamine ja hoidmine.
4. Muusikalise maitse ja analüüsimisoskuse arendamine.
5. Oskus teisi kuulata ja hinnata tehtud töö panust
6. Loovuse arendamine.
7. Iseseisva töö oskuste kujundamine.
8. Rütmitunde, muusikalise mälu ja fraseerimise arendamine
9. Koosmusitseerimise ja improviseerimise arendamine
10. Isikupärase väljendusstiili kujundamine

AINEKAVA

Urve_Uibokand_Nõmme_Huvikool