Ringi lühikirjeldus

Maailmas on nii palju lugusid. Kõiki ei saagi teada, aga tore oleks mõndagi kuulda. Igal lool on meile midagi õpetada. Läbi muinaslugude õpime nägema ja mõistma ümbritsevat maailma, saame uusi teadmisi ja oskusi, kujutame ja meisterdame, rikastame sõnavara, mängime erinevaid rolle, õpime teistega arvestama ja veel palju muud. Palju arendavaid tegevusi, et järgmises eluetapis paremini hakkama saada.

Arenduskeskuse eesmärgiks on toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta (Soodustada lapse kasvamist teiste suhtes avatuks ning koostöövalmiks inimeseks.) Toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujundamisel.
Ringi tööst ootame osa võtma poisse ja tüdrukuid, kellel on huvi kaaslastega koos tegutsemise, nuputamise ja avastamise vastu.

Õpiprotsessis teeme küll algust tähtede ja numbrite õppimisega, kuid olulisel kohal on seejuures õpetada kuulamisoskust, laiendada sõnavara, õpetada kannatlikkust, suhtlemist,  arvestamist kaaslastega, tähelepanu ning püsivust. Tegevus toimub mänguliselt ja loovalt, mis toetab lapse loomulikku arengut ja huvi õppimise vastu.

Töös kavandame tegevusi, mis annavad hea aluse koolieluks:
• kuulamine – kõnelemine,
• vaatlemine – uurimine,
• võrdlemine – arvutamine,
• liikumis-, muusika-, kunstitegevused.

Kujundame ja korrastame esemete maailma. Kuna lapse areng toetub suuresti psüühilistele protsessidele, siis pöörame suurt tähelepanu mälu, tähelepanu ja taju arendamisele, mis peaks andma lapsele tugeva baasi edasiseks arenguks.

Ainekava